Bảo tàng tại Israel

Top Bảo tàng ở Israel, Trung Đông

Bảo tàng ở Israel

Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
405 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử
Givat Ram
Viện bảo tàng nghệ thuật
HaQirya
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
Bavli
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng khoa học
Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Bảo tàng dành cho trẻ em
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Bavli
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Tòa nhà kiến trúc • Viện bảo tàng nghệ thuật
El Ajami
Viện bảo tàng quân đội
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Kerem Ha-teimanim
Viện bảo tàng lịch sử
Newe Ẕedeq
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Bavli
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 405