Thu hút thêm lưu lượng truy cập với Quảng cáo của Tripadvisor

Thực khách tìm kiếm nhà hàng trên Tripadvisor đã sẵn sàng đưa ra quyết định. Quảng cáo Tripadvisor thu hút sự chú ý của họ — và thúc đẩy họ truy cập trực tiếp vào trang hồ sơ của quý vị.

Thu hút thêm lưu lượng truy cập với Quảng cáo của Tripadvisor

Thực khách tìm kiếm nhà hàng trên Tripadvisor đã sẵn sàng đưa ra quyết định. Quảng cáo Tripadvisor thu hút sự chú ý của họ — và thúc đẩy họ truy cập trực tiếp vào trang hồ sơ của quý vị.

Vị trí ưu tiên

Khi thực khách tìm kiếm tại khu vực của quý vị, Quảng cáo Tripadvisor sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng cách nêu bật nhà hàng của quý vị ở những vị trí quan trọng — bao gồm vị trí đầu tiên trong danh mục

Lưu lượng truy cập có chất lượng

Mỗi lượt nhấp vào Quảng cáo Tripadvisor đều có chất lượng cao — là một khách truy cập đã sẵn sàng trở thành khách hàng trên hồ sơ Tripadvisor của quý vị

Không có rủi ro

Chỉ phải thanh toán cho số lượt nhấp quý vị nhận được — không cần cam kết, không có phí ẩn và quý vị có thể hủy bất kỳ lúc nào

Vị trí ưu tiêns

Khi thực khách tìm kiếm tại khu vực của quý vị, Quảng cáo Tripadvisor sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng cách nêu bật nhà hàng của quý vị ở những vị trí quan trọng — bao gồm vị trí đầu tiên trong danh mụcy

Lưu lượng truy cập có chất lượng

Mỗi lượt nhấp vào Quảng cáo Tripadvisor đều có chất lượng cao — là một khách truy cập đã sẵn sàng trở thành khách hàng trên hồ sơ Tripadvisor của quý vịg

Không có rủi ro

Chỉ phải thanh toán cho số lượt nhấp quý vị nhận được — không cần cam kết, không có phí ẩn và quý vị có thể hủy bất kỳ lúc nào

Quảng cáo Tripadvisor rất dễ sử dụng: Thiết lập chiến dịch trong vài phút

Pin It on Pinterest