Tại sao đánh giá bị báo cáo vẫn ở trạng thái công khai?