Tài khoản bị vô hiệu hóa

Đôi khi, chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản vì hành vi vi phạm nguyên tắc của diễn đàn, bài viết của khách du lịch hoặc nguyên tắc nhắn tin của chúng tôi.

Ngoài ra, nếu chúng tôi đã từng cấm một tài khoản thì chúng tôi sẽ cấm mọi tài khoản tiếp theo được tạo bởi cùng một thành viên.