Tại sao nội dung của tôi bị xóa hoặc tài khoản của tôi bị hạn chế?

Khi các thành viên tải lên nội dung bất hợp pháp hoặc nội dung không tuân thủ Tiêu chuẩn & nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi thì chúng tôi có thể đưa ra hành động để hạn chế họ hoặc nội dung của họ.

Có ba cách chủ yếu để xác định những vi phạm này:

  1. Thông qua đánh giá tự động, khi đánh giá này từ chối nội dung đã vi phạm rõ ràng Tiêu chuẩn & nguyên tắc cộng đồng của Tripadvisor hoặc có chứa thông tin bất hợp pháp
  2. Thông qua báo cáo từ cộng đồng doanh nghiệp và khách du lịch của chúng tôi
  3. Thông qua đánh giá thủ công từ hàng trăm nhân viên trên khắp thế giới của chúng tôi

Nói chung, khi xác định được nội dung bất hợp pháp hoặc không tuân thủ nguyên tắc của Tripadvisor, chúng tôi sẽ tiến hành các bước để xóa nội dung đó khỏi nền tảng.

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền tạm dừng cho phép thành viên truy cập vào một số phần hoặc toàn bộ nền tảng Tripadvisor, bao gồm cả trường hợp thành viên:

  • thường xuyên cung cấp nội dung rõ ràng là bất hợp pháp hoặc nội dung vi phạm nguyên tắc của chúng tôi
  • thường xuyên gửi báo cáo hoặc khiếu nại rõ ràng là vô căn cứ (trong trường hợp này, chúng tôi cũng có thể tiến hành các bước để giảm mức độ hiển thị nội dung của họ)

Thời gian tạm dừng mà chúng tôi áp dụng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc vi phạm điều khoản và nguyên tắc của chúng tôi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn tài khoản thành viên.

Nếu chúng tôi đưa ra hành động nhằm hạn chế một thành viên hoặc nội dung của họ, chúng tôi sẽ thông báo cho họ rằng chúng tôi đã làm như vậy, trừ khi hành động thông báo này là không phù hợp với chúng tôi (chẳng hạn như khi có yêu cầu pháp lý không cho phép chúng tôi làm như vậy).

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho thành viên cơ hội kháng cáo nếu họ nghĩ rằng chúng tôi đã nhầm lẫn. Bạn có thể xem thêm chi tiết về quy trình kháng cáo của chúng tôi và các khả năng khắc phục khác tại đây.

Để biết thêm thông tin về lý do có thể khiến một loại nội dung bị xóa, vui lòng xem: